Nederlands (Dutch/Flemish)

Door de HoogspanningsNet Netkaart te gebruiken, geef je aan dat je akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden.

De HoogspanningsNet Netkaart wordt onderhouden door vrijwilligers. We doen ons best, maar volledige correctheid en compleetheid van de netkaart wordt nooit gegarandeerd.

De HoogspanningsNet Netkaart mag niet als bron worden gebruikt om eindbeslissingen van enige significatie op te baseren, zoals graaf- of hijswerkzaamheden.

De HoogspanningsNet Netkaart of (delen van) de dataset mogen niet worden gebruikt in een professionele of commerciële toepassing. Bij vragen of wanneer je twijfelt kan je contact met ons opnemen en je situatie toelichten.

Het gebruik en de toepassing van de HoogspanningsNet Netkaart in het onderwijs is in iedere situatie toegestaan. Ongehinderde toegang tot een goede netkaart voor leerlingen of studenten die inzicht in het net nodig hebben en een kritische denkhouding moeten ontwikkelen beschouwen we als een kernwaarde.

Het is niet toegestaan om de webkaart te embedden in een externe site, app of een andere derdentoepassing.

Het gebruiken van (delen van de) HoogspanningsNet Netkaart in een mediatoepassing is alleen toegestaan nadat er toestemming voor is verleend. Men kan dit vragen via het contactformulier of in acute spoedgevallen door te bellen. Bij toestemming dient hoogspanningsnet.com altijd als bron te worden vermeld.

Het is niet toegestaan om met scripts automatisch of periodiek de inhoud van de netkaart te kopiëren, te monitoren of om via een script queries op de database te doen, ook niet voor privégebruik. Uitzonderingen zijn soms mogelijk voor onderwijs- en educatietoepassingen, maar alleen na overleg.

Voor persoonlijk gebruik mogen wijzigingen worden aangebracht in gedownloade of anderzijds verkregen (delen van de) netkaart. Het is echter niet toegestaan om een gewijzigde versie daarna openbaar door te verspreiden.

De dataset waar de HoogspanningsNet Netkaart uit bestaat wordt beschermd volgens het Databankenrecht (Nederlandse wetgeving, parallel aan de 96/9/EG, de Europese Databankenrichtlijn). In de dataset is een substantiële investering gedaan en deze is intellectueel eigendom van het vrijwilligerscollectief dat opereert onder de naam HoogspanningsNet. Een aparte positie wordt ingenomen door opendatasets van derde partijen, zoals netbeheerders die data voor dit einddoel beschikbaar stellen. Deze opgenomen datasets worden door dezelfde regelgeving beschermd, maar deze datasets blijven daarbij eigendom van hun respectievelijke vervaardigers of rechtsopvolgers.

De Hoogspanningsnet Netkaart komt tot de gebruikers als een AS-IS product, WITH ALL FAULTS, NO WARRANTY en AS AVAILABLE. Storingen, serveronderhoud of overbelasting kunnen soms voorkomen.

Voor een volledig overzicht van alle bepalingen, voorwaarden en vrijheden kan je de disclaimer of de FAQ-pagina raadplegen, of de Creative Commons documentatie over het CC-BY NC ND copyright inzien.

Wij, de enthousiaste vrijwilligers die de netkaart maken en onderhouden, bewaken weliswaar ons gezamenlijk werk, maar we zijn geen boemannen. We staan altijd open voor vragen of overleg. Je kan gewoon contact met ons opnemen als je een vraag of opmerking hebt.

English

By using the HoogspanningsNet online Gridmap, you declare to accept the User Agreement.

The HoogspanningsNet online Gridmap is maintained by volunteers. We take our job serious, but full completeness and/or correctness will never be guaranteed in any condition.

The HoogspanningsNet online Gridmap may never be used in critical applications such as excavation- or lifting jobs, or in any other application on which decisions of relevant significance are based.

The HoogspanningsNet online Gridmap and/or (parts of) the database may not be used in any professional, commercial application or for such a purpose. When in doubt, please contact us and explain your situation.

The HoogspanningsNet online Gridmap may be used for educational purposes in any condition. Full, unlimited access to a proper gridmap for scholars and students who need insight in the grid and who need to develop a valuable, critical mindset is seen by us as an essential core value.

It is not allowed to embed the gridmap in external websites, apps or any other third-party application.

For use of the HoogspanningsNet online Gridmap in any media/press application, permission is required prior to publication. Premission can be asked by contacting us online, or in acute situations, by making a phone call (Dutch and English are supported). If permission is granted, proper credits to us (hoogspanningsnet.com) are required.

It is not allowed to use scripts or code to copy the content of the gridmap and/or the database in any form of manner, not single and not periodically. It is not allowed to monitor the gridmap usage or to execute scripts at the database, even not for personal use. Exceptions can be made for embed in educational purpose or applications, but only if talked over on forehand.

It is allowed to alter a download/copy of (parts of the) gridmap or the database. It is however not allowed to redistribute an altered copy.

The database from which the gridmap originates is protected by the Dutch Databankenrecht (Dutch law, parallel to the 96/9/EG, the European Database law). In the database, a substantial investment is done and the data is property of HoogspanningsNet. A special position is taken by included Open Data originating from third parties like grid operators who on-purpose made their spatial data available for purposes such as embedding in the HoogspanningsNet Gridmap. These embedded data is protected by the same laws, but these data continues to be property of their producers and/or lawful owners.

The HoogspanningsNet Gridmap is an AS-IS product, WITH ALL FAULTS, NO WARRANTY and AS AVAILABLE. No network service, server problems or server overload can happen accidentally.

For the full terms of condition, freedoms and other relevant information, the disclaimer (available in Dutch and English) can be read. Users can also take a look into the FAQ-list (only in Dutch) or read the Creative Commons documentation about the CC-BY NC ND copyright.

We as the team volunteers are just folks with enthusiasm to maintain and expand the best gridmap around. We are capable of defending or protecting our common work, but we do not bite. We are open to contact for questions or remarks.

 

Ton Mast ziet het even niet meer zitten