Nederlands (Dutch/Flemish)

Lees hier waar je de HoogspanningsNet Netkaart en de dataset waaruit deze bestaat voor kunt gebruiken en welke vormen van gebruik worden afgeraden.

De HoogspanningsNet Netkaart (verder te noemen: netkaart) is een geografische dataset waarmee gratis en openbaar toegankelijk een weergave van (a) het grootschalige elektriciteitsnet van Nederland en België en (b) andere gebieden binnen het ENTSO-E net worden weergegeven.

De netkaart gebruiken kan d.m.v. GIS-software waarmee geografische datasets kunnen worden getoond (zoals Google Earth™), maar ook als webkaart vanuit een browser, zodat men met een computer, tablet of telefoon zelfs middenin het open veld de netkaart kan raadplegen. De netkaart is bedoeld om indicatief dingen te weten te komen over de eigenschappen van een hoogspanningslijn, station, circuit of een ander weergegeven object door visueel assessment of door deze aan te klikken.

De dataset toont binnen het focusgebied (Nederland en België) alle belangrijke dingen binnen het grootschalig elektriciteitsnet: grondkabels, luchtlijnen, HVDC-verbindingen, hoogspanningsmasten en aansluitingen (stations, productie en belasting), zowel behorend tot het staatsnet als tot commerciële netten. Ook netsituaties en bedrijfsmiddelen worden getoond. Voormalige locaties (indien nog bestaand en in principe in omkeerbare toestand) zijn meegenomen. Binnen Nederland en België is de precisie en actualiteit zeer hoog, met name in de netten van 70 kV en hoger. Elders in het ENTSO-E gebied zijn ook netten gekarteerd, maar daar is de precisie en actualiteit enigszins lager en afhankelijk van hoeveel bronnen en/of vrijwilligers die er voorhanden zijn.

De netkaart (en de dataset waaruit deze is opgebouwd) is uitdrukkelijk NIET bedoeld als eindinformatiebron waarop men beslissingen kan baseren (zogeheten kritiek gebruik). Gebruik de kaart, de objectdata of de dataset waaruit deze wordt opgebouwd NIET als primaire informatiebron wanneer je graaf- of hijswerkzaamheden uit wil (laten) voeren. Wanneer je graaf- of hijswerkzaamheden beraamt, richt je dan altijd tot de gemeente, de overheid, het gewest (België), het Kadaster, het KLIC-register of tot de netbeheerder van het gebied waarbinnen zich de objecten bevinden om precisiegegevens te bemachtigen. 

HoogspanningsNet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit oneigenlijk gebruik van de netkaart of de dataset waaruit deze is opgebouwd.

Het wordt in geen enkele conditie gegarandeerd dat de positie van objecten (met name grondkabels) op de netkaart telkens volledig correct is, noch binnen, noch buiten Nederland en België. Kabels waarvan de exacte ligging goed bekend is zijn met zo groot mogelijk detail ingetekend. Kabels waarvan de precieze ligging slechts ten dele bekend is of kabels waarvan slechts alleen het begin- en eindpunt bekend zijn, worden op de kaart als abstracte lijnstukken met ten hoogste een handvol knikken ingetekend zodat herkenbaar is dat het werkelijke tracé ingewikkelder is. Voor deze grondkabels geldt soms dat de werkelijke positie significant kan afwijken. Ook bij de exact ingetekende grondkabels en bij luchtlijnen is er geen garantie op volledige juistheid. Het net verandert continu en het kan zijn dat bepaalde verbindingen ten onrechte nog op de kaart staan, ontbreken of een andere spanning of status hebben.

We doen ons best, maar HoogspanningsNet kan de volledige juistheid van gekarteerde objecten of hun metadata niet garanderen en zal dat ook in de toekomst niet doen. Bij elk gebruik van elk van de Netkaart geldt: gebruik je verstand en schat de netkaart en de dataset waaruit deze wordt opgebouwd op de waarde die hij heeft. 

Bronnen (altijd en per definitie openbaar) die gebruikt zijn om de netkaart te maken behoren toe aan Tennet TSO, Elia, het RIVM en oudere versies van de HoogspanningsNet Netkaart. Andere informatiebronnen zijn luchtfoto's, het Tennet KCD11, Tennet KCD13, kaartmateriaal van de Topografische Dienst, Google StreetView, oude militaire kaarten, ons forum, netkaarten van commerciële netbeheerders, netschema's van klantaansluitingen en zelfs veldwerk door onszelf alsook door een aantal gebruikers van de kaart die waardevolle feedback geven voor een volgende versie. Voor alle bronnen geldt dat de toegang ertoe openbaar dient te zijn of te zijn geweest toen er gebruik van is gemaakt. Er mag helaas geen gebruik worden gemaakt van Openstreetmap (OSM) vanwege een onoplosbaar conflict in licentie. (Omgekeerd mag helaas overigens ook niet.) Dit vinden we niet leuk en het is vervelend voor beide partijen (een aantal vrijwilligers zijn actief voor beiden), maar er lijkt geen manier te zijn om dit op te lossen. Voor alle objecten geldt dat ze handmatig in de database zijn ingevoerd of expliciet als open data beschikbaar zijn voor publiek gebruik. Daardoor is de volledige dataset waaruit de netkaart is opgebouwd eigen werk en eigen bezit van het vrijwilligerscollectief dat opereert onder de naam HoogspanningsNet.

De dataset is in eigendom van HoogspanningsNet conform het Databankenrecht (conform Nederlandse wetgeving, parallel aan de 96/9/EG, de Europese Databankenrichtlijn). Deze is van toepassing vanwege het aanwezig zijn van een substantiële investering, welke gewaarborgd is door alleen gebruik te maken van open data en door alle andere entiteiten steeds zelf handmatig in te voeren. De dataset is niet ODbL.

De gebruikte database-software en het mimetype van de entiteiten (KML) is open-source. Op de HoogspanningsNet Netkaart en de dataset waaruit deze wordt opgebouwd is een Creative Commons BY-NC-ND-copyright toegepast.

Ons logo (al of niet in combinatie met de slagzin Veni Vidi Voltage) en de door ons gehanteerde stijl van de pictogrammen (de rechthoeken en ovalen met witte getallen en een linkse overshoot) vallen om praktische redenen niet onder het CC BY-NC-ND copyright en blijven voorbehouden aan HoogspanningsNet. 

Voor niet-commercieel gebruik is het toegestaan (delen van) de netkaart voor eigen gebruik te downloaden en te gebruiken waarvoor men maar wil, zolang het geen strafbare feiten betreft. Voor commercieel gebruik dient men contact op te nemen met ons. Dergelijke toepassing ontraden we vanwege de (on)mogelijkheid tot enige vorm van kritiek eindgebruik. Eigenhandige verandering van verkregen kopieën van (delen van) de netkaart is altijd toegestaan binnen toepassingen die onder persoonlijk gebruik vallen, maar het door verspreiden van een veranderde netkaart die binnen redelijkheidsgrenzen nog herkenbaar is als (gelijkend op of herleid van) ons product is uitdrukkelijk NIET toegestaan. Dit is verboden omdat wij dan niet langer borg kunnen staan voor het gewijzigde product dat echter nog wel van ons afkomstig lijkt te zijn. Het is ook niet toegestaan om een directe toepassing, hetzij in GIS-pakketten, hetzij via embedden van een browserweergave, te ontdoen van ons embleem of van de verwijzingen naar deze disclaimer.

Het toepassen of inline tonen van informatie van onze netkaart in andere open toepassingen, opensource-kaarten of tools door middel van technieken zoals scraping of FME is niet toegestaan zonder toestemming. Bij FME wordt de inhoud systematisch en periodiek afgeschuimd om elders getoond te worden. Dit is vergelijkbaar met hotlinken naar foto's: het steelt bandbreedte. Omdat HoogspanningsNet wordt bekostigd door vrijwilligers en donaties zien we dit niet als fair en nemen we maatregelen bij constatering. Wanneer men toch een dergelijke toepassing wil, moet men eerst contact opnemen zodat er iets kan worden geregeld dat recht doet aan beide partijen.

De Netkaart, zowel in toegepaste vorm binnen GIS-tools alsook via de browser, komt tot de gebruikers als 'AS IS'-product, 'WITH ALL FAULTS', 'NO WARRANTY' en 'AS AVAILABLE'. Er wordt geen garantie gegeven voor wat betreft de permanente beschikbaarheid van de server, het functioneren ervan op verschillende besturingssystemen van PC's, tablets of telefoons. Support bij problemen is evenwel mogelijk via het forum.
Voor gebruikers via het platform GE: Google Inc. kan te allen tijde wijzigingen in het product Google Earth™ aanbrengen die het functioneren en/of de beschikbaarheid van de netkaarten buiten HoogspanningsNet om kunnen beïnvloeden. Voor browsergebruikers: het is niet te garanderen dat alle tiling services (verschillende achtergronden) altijd beschikbaar zijn. Ook hierdoor kunnen we de beschikbaarheid niet altijd garanderen.

Het is HoogspanningsNet toegestaan om deze disclaimer te wijzigen wanneer daar noodzaak toe is, bijvoorbeeld bij voortgaande technische ontwikkelingen welke nieuwe mogelijkheden en toepassingen verschijnen. Wijzigingen t.o.v. voorgaande versies werken niet met terugwerkende kracht. Bij vragen kan men contact met ons opnemen.

Gedeponeerd op 15 september 2011. Laatste relevante wijziging: 25 mei 2019 (Toelichting OSM).
www.hoogspanningsnet.com – sommige rechten voorbehouden.

English

Disclaimer applied to the HoogspanningsNet Gridmap. Read here about fair use and intended ways of use of the HoogspanningsNet Gridmap and the dataset containing the information.
 
The HoogspanningsNet Gridmap (from here: gridmap) is designed to be free available, useful application for visualising pirmary the Dutch and Belgian high voltage mains electricity grid in astonishing detail and secondary to give insight in power grids outside The Netherlands and Belgium but within the ENTSO-E pan-European synchronous grid, if mapped in the product.
 
Using the grid map can be done by using a desktop computer running GIS-software (e.g. Google Earth™), but also viewing by using a browser is possible. One can use a computer, tablet or a smartphone, even when standing in rural areas when looking to a real powerline or transformer/switching station. The grid map can be used for a quick and complete lookup to figure out the properties of a powerline and/or looking up connected stations, ground cables, substations, production units, pylons and HVDC-lines. Clicking or poking an object reveals a column or balloon showing more information.
 
The gridmap is NOT meant to serve as major source of information when mapping groundwork, digging or excavations, lifting jobs or any other kind of critical applications. Do NEVER use the grid map or the database as source of information for critical decisions. When occupying ground- or lifting jobs, always contact your local government, the county (Belgium) or the grid operator itself controlling the (sub)grid in the area you plan prior to any operation for obtaining precision mapping.
 
Hoogspanningsnet.com will never accept any responsibility at all for possible consequences resulting from improper usage of the gridmap and/or the database containing the spatial data.
 
The location of underground cables is a point of attention. In no meaning the exact location of undergound cables will be guaranteed to be correct. If the location of a ground cable is fully known, it is drawn in the highest possible precision. But when the position is only partial or almost not known at all, tha cable is drawn as an abstract line with only a few sharp bends, so one can recognize that the real track must be more complex. For this cables, the position can be significantly different. But also in the case of exact drawn cables and even in the case of overhead lines, there is never a full guarantee of being correct. The grid is constantly changing, so it can be that the grid map is incidentally legging behind when a connection is demolished or new-built. This also counts for the status and the operational voltage.
 
Hoogspanningsnet.com never guaranteed, and in the future will also never guarantee that any positions, entity or number is fully correct. For every other use of the Grid Map or the datafiles: use your intellect and take the Grid Map / database for what they really are – no more and no less than just that. 
 
The sources (by definition public accessible) of the Grid Map are the grid maps made by Tennet, Elia and RIVM. Other sources can be found in aerial photographs, the Tennet KCP 2011, the Topographical Survey of the Netherlands, Google StreetView, old militairy maps, our forum, previous versions of our Grid Maps and fieldwork occupied in the survey area by Hoogspanningsnet.com itself and by a number of heavy users of the grid maps as well. For every resource, access needed to be public when made use of it. An important exception is Openstreetmap (OSM): due to a mismatch in licence we are not allowed to use Openstreetmap as a source in any form or any manner. (This is mutual.) We don't like the situation since some volunteers are active in both, but the licenses do not allow and there is no opportunity for a window.
 
All data in the database that together creates the grid map is manually created and added: all data is therefore full property of the voluntary collective of HoogspanningsNet. Also a substantial investment is carried out, so a sui generis database right is present. There is no ODbL licence.
 
Our logo (whether or not combined with the catchphrase Veni Vidi Voltage) and the applied style for the icons (squares and ovals with white shadowed numbers and an overshoot to the left) is for practical reasons excluded from the CC BY-NC-ND copyright and remains exclusive for HoogspanningsNet.
 
There is a Creative Commons BY-NC-ND copyright applied to all of the Grid Map. The coding of the elements is written in KML, which is open. The database software is also open source. Our logo and the use of the graphical design of the voltage labels for substations (the rectangle with white digits and left-hand overshoot) belongs exclusively to Hoogspanningsnet.com.
It is allowed to use the map for all kinds of private and/or non-commercial use. For commercial use, please first contact us. Commercial application is disencouraged because there is no guarantee about correctness and HoogspanningsNet refuges any responsibility for applied application. Changes are only allowed when it is done with private purposes. Redistribution of a changed/altered version is not allowed. Also removing our emblem or removing the link to this disclaimer is prohibited, both in GIS-applications as well as in embeds. 
 
Application and/or showing inline parts or information of our gridmap in open tools, opensource maps or by using technical methods like scraping or FME is prohibited without prior permission. FME is scanning the content systematically and periodically in order to be applied or shown elsewhere. This is comparable with hotlinking or deeplinking pictures: it steals resources or bandwith. HoogspanningsNet is funded by volunteers and donations, so we don't consider it fair when others draw profit by it while we pay the price (in hosting exepenses) for this. When we detect a FME or comparable scraper, we are free to take appropriate measures and blockings. This does not mean there are no possibilities, but negotiation or talk-over in advance is mandatory.
 
The grid maps arrive to all users as an 'AS-IS'-product, 'WITH ALL FAULTS', 'WITH NO WARRANTY' and 'AS AVAILABLE'. There will be no guarantee that it will work or functioning proper on every platform, like Personal Computers with an odd operating system, tablet computers and/or smartphones. However, support is available at our internet forum (Dutch language, however we will try to manage support questions in English as well, if proper formulated.)
 
For users running GE: Google Inc. is free to alter and/or change the platforms Google Earth™ whenever they want to do so, and changes may effect proper functioning of the grid maps separate from any responsibility to HoogspanningsNet. For browser users: the tiling services running the background maps can be unavailable as well sometimes, due to reasons concerning this services internally. For this reason, full availabilty of the Grid map will never be guaranteed.
 
HoogspanningsNet is allowed to alter or change this disclaimer when circumstances require, e.g. when new developments or possibilities appear, extending the application or extent of the Grid map. Changes relative to previous versions of this disclaimer do not act reverse in time. If a question pops up, one can contact us, the contact form is also offered in English.
 
First commissioned: september 15, 2011. Last relevant change: may 25, 2019 (Explanation about the situation considering Openstreetmap).
www.hoogspanningsnet.com – some rights reserved.