ABCDEFGHIIJJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9


 
Maasvlakte
Eén van de drie locaties in Nederland die zijn aangewezen om in de toekomst grootschalig centraal productievermogen op te stellen en waar HVDC-kabels aan land kunnen komen.
 
magnetisch veld  (magnetic field)
Statisch of dynamisch ruimtelijk krachtveld dat berust op elektromagnetisme en dat onder andere ook in de nabijheid van hoogspanningscomponenten te vinden is.

magnetostrictie  (magnetostriction)
Natuurkundig effect dat ervoor zorgt dat een geleidend voorwerp dat onder invloed van een veranderend magneetveld staan fysiek enigszins elastisch vervormt. Bij hoogspanningscomponenten is dit in de ijzeren kern van transformators een van de belangrijkste oorzaken van geluidsontwikkeling, ook wel bekend als trafobrom.
 
Mammoetlijn, de
Binnen de sector gebruikte Nederlandse bijnaam voor de zware hoogspanningslijn Meeden-Eemshaven.
 
markeringsbal  (overhead line marker, aerial marker ball)
Groot, rond en in een felle kleur geschilderd rond object dat in de bliksemdraden kan worden ingehangen om zo de zichtbaarheid ervan te vergroten. Meestal zijn ze aviation orange of roodwit van kleur. Soms kunnen ze intern een radarreflector bevatten.
 
mast  (tower, pole, pylon)
1) Algemene aanduiding voor een hoogspanningsmast
2) Onjuiste aanduiding voor de toren, een onderdeel van een hoogspanningsmast.
 
mastbeeld  (tower face)
Gezicht op het mastichaam vanuit de lengterichting (parallel aan de kabels). Een mastbeeld wordt gebruikt om het aanzicht van de mast te tonen en/of de belangrijkste afmetingen van het mastlichaam op aan te geven, zoals de traversebreedte en de afstand tussen de geleiders.
 
mastclassificatie  (pylon classification)
Het classificeren van hoogspanningsmasten naar verschillende parameters, zoals o.a. hun uiterlijk, configuratie, kenmerken, leeftijd en bouwwijze.
 
mastclassificatiemodel  (pylon classification model)
Opgesteld model aan de hand waarvan mastontwerpen- en modellen kunnen worden geclassificeerd. Voor het huidige model, klik hier.
 
mastengekken  (pylon geeks)
Doorgaans met het Engelse woord pylon geeks aangeduid. De bekendste groep hoogspanningsgeïnteresseerden. Mastengekken zijn vooral gecharmeerd van hoogspanningsmasten en lijnen. Dingen als loadflow, de internationale energiemarkt of netbewaking hebben minder hun interesse. Mastengekken zijn ook de groep hoogspanningshobbyisten die de meeste aandacht vangen omdat het als illustratief wordt gezien. Paradoxaal genoeg zijn zij ook de enigen die hun interesse echt moeten verdedigen als het ter sprake komt – alle andere aspecten van hoogspanning als interesse of hobby worden als normaler gezien.
 
mastfunctie  (tower role)
De rol die een individuele hoogspanningsmast in een hoogspanningslijn vervult. Zie deze pagina's.
 
masthoogte  (tower height)
Hoogte van het mastlichaam in de torenhartlijn, vanaf de bovenkant van de heipalen of de betonstiepen tot het puntje van het topstuk indien aanwezig.
 
mastlichaam  (tower structure)
De gehele hoogspanningsmast van broekstuk tot topstuk, maar ook wel gebruikt voor de combinatie toren, broekstuk en topstuk zonder de traversen. Meestal wordt de term mastlichaam gebruikt bij sterkteberekeningen of bij aanduidingen (vaak subjectieve meningen) over hoe het uiterlijk van de mast overkomt.
 
mastmodel  (tower layout, pylon type)
Geen schaalmodel, maar een aanduiding voor het gebruikte masttype. Tonmasten, donaumasten en deltamasten zijn allemaal mastmodellen.
 
mastnummer  (tower number, position)
In gehele getallen optellend nummer dat aan iedere hoogspanningsmast wordt toegekend om hem te kunnen identificeren. Het mastnummer staat altijd op het waarschuwingsbord en soms ook op helikopterborden en kan voorzien zijn van extra toevoegingen zoals a, II, n of een ander kort extra karakter, vooral bij reconstructies.
 
mastpositie  (tower location)
Een mastpositie is een aanduiding voor een bestaande hoogspanningsmast of de plek waar in het verleden een hoogspanningsmast heeft gestaan. In de tegenwoordige tijd wordt mastpositie vooral gebruikt bij tracéreconstructies.
 
mastvak  (row)
Zelfde als een lijnvak of rechtstand. Rechtdoorgaand gedeelte van een hoogspanningslijn tussen twee hoekmasten. Net als individuele masten wordt ook een mastvak genummerd.
 
mastverrommeling  (pylon cluttering)
Geïntroduceerde term voor het verrommelen of verstoren van een hoogspanningsmast, mastbeeld of mastvak met voorwerpen die in de hoogspanningsmast aangebracht worden, maar er oorspronkelijk niet in horen. In de meeste gevallen betreft het opzichtig ingehangen GSM-ontvangers. Meer informatie over mastverrommeling vind je in de sectie over mastverrommeling op deze site.
 
materiaalstress  (shear, loading, stress)
Belasting van fysieke componenten door gebruik ervan of doordat ze aan statische of dynamische belasting worden blootgesteld. Alles dat in de wind staat, iets draagt of waar vermogen doorheen loopt wordt belast en vertoont dus enige materiaalstress. Bij overbelasting neemt materiaalstress sterk toe.
 
meeliften  (combined, carried along)
Het slechts over een deel van de hele verbinding combineren van twee circuits op combinatiemasten.
 
megawatt
1.000.000 watt. Aanduiding voor een grote hoeveelheid elektrisch vermogen. De transportcapaciteit van een hoogspanningslijn- of circuit wordt doorgaans in deze eenheid uitgedrukt. Sommige zware hoogspanningslijnen hebben een transportcapaciteit die 1000 MW overstijgt en dus in GW (gigawatt) moet worden uitgedrukt. Dit wordt niet altijd gedaan, zodat eenheden als 1635 MW ook gewoon gebruikt worden.
 
methode Ot  ('the way Ot once did')
Ook wel Ot-modus genoemd. Term die uitsluitend binnen het hobbyistenveld enigszins bekend is voor het ondernemen van een soort conquistadore-expeditie door (nat) struikgewas, modder en glibberige heuvels om een goed fotografiepunt of een detailfoto van een hoogspanningslijn- of installatie te kunnen maken. De kleding en schoenen blijven niet schoon en soms glijdt de fotograaf ook nog uit. De term is vanzelf verschenen en lijkt (ironisch genoeg) vernoemd te zijn naar de eerste persoon die zo eerlijk was om het meemakan van deze afgang openlijk te vertellen. 
 
microtesla
Eenheid waarin de sterkte van een magnetisch veld wordt uitgedrukt. De hele eenheid is de Tesla (T), maar omdat een Tesla een zeer grote eenheid is treffen we in het dagelijks leven om ons heen alleen miljardste delen daarvan: microtesla ofwel μT. Magnetische velden van hoogspanningslijnen worden in microtesla uitgedrukt.

mof  (joint, cable joint)

Verbindingsstuk waarmee de uiteinden van twee stukken geleider van een luchtlijn (een persmof) of een grondkabel (een kabelmof) met elkaar worden verbonden. Moffen in luchtlijnen zijn vrij zorgeloze dingen, maar moffen in grondkabels zijn samen met graafschade de voornaamste oorzaak van storingen in het middenspanningsnet. Een mof in een grondkabel is technisch ingewikkelder dan het lijkt en oudere types hebben nog wel eens last van lostrekken door kabelkrimpgedrag, lekkage van olie, zogeheten waterbomen, boomwortels, veroudering en constructiefouten.


mottenballenstatus  ('mothballing')

Geïntroduceerde term voor een verbinding die op een zeker moment verlaten is, maar die bewust nog niet wordt geamoveerd met het oog op hernieuwd gebruik in de toekomst (al dan niet na opwaardering of gedeeltelijke tracéwijziging). Een verbinding in de mottenballenstatus kan om die reden niet meetellen in het Uitruilbeginsel.
 
MVA  (mega-volt-ampère)
Het schijnbare vermogen. MVA is de dfkorting van mega-volt-ampère (kVA en GVA zijn dus ook mogelijk). Het is het kale product van de spanning en de stroomsterkte zonder verder te kijken naar de onderlinge faseverhouding.
 
MVAr  (mega-volt-ampère reactive)
Afkorting voor blindvermogen. Dit is het product van spanning en stroom waarbij de onderlinge fase 90 graden is verschoven in de tijd. Bij capacitieve situatie ijlt de stroom 90 graden voor op de spanning en bij inductieve toestand ijlt de stroom 90 graden na op de spanning. 
 
MW  (megawatt)
Afkorting van megawatt. Productiecapaciteit wordt doorgaans uitgedrukt in deze eenheid, waardoor MW kan worden gezien als een maat voor een bepaalde hoeveelheid energie welke ook ter herleiden is op de Joule. Ook MW is indirect te herleiden op de som van de spanning en de stroomsterkte, maar het verschil met MVA is dat men nu uitgaat van een 'Ohmse situatie': de spanning en de stroomsterkte zijn dan perfect met elkaar in fase.
 

ABCDEFGHIIJJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9