ABCDEFGHIIJJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9


 
EAN-code  (EAN number)
Afkorting van Europees AansluitingsNummer. Uniek nummer bestaande uit 18 cijfers die iedere aansluiting op het net heeft. Ook hoogspanningsaansluitingen, klein of groot, hebben een EAN-code.
 
EDON
Energie-distributiebedrijf Noord- en Oost Nederland. Commercieel bedrijf dat tussen 1993 en 1999 bestond en in die tijd het beheer voerde over het elektriciteitsnet in het noorden en oosten van Nederland. Zie ook wikipedia.
 
ééngeleidermast  (single phase tower)
Mastmodel. Zie deze pagina.
 
éénmalig aansluittarief  (connection tariff)
De kosten die een derde partij in rekening gebracht krijgt voor het realiseren van een fysieke aansluiting op het hoogspanningsnet.

 
éénvlaksmast  (horizontal configured tower)
Mastmodel, meestal een hamerkop genoemd. Zie deze pagina.

 
EGD
Energiebedrijf Groningen Drenthe. Oude netbeheerder die tot 1993 het beheer voerde over het hoogspanningsnet t/m 110 kV in Groningen en Drenthe m.u.v. het zuiden van Drenthe. EGD ging in 1993 op in EDON.
 
eiffelen  (eiffeling)
Half-half gangbare term voor het in maatwerk aanpassen van individuele vakwerkmasten, bijvoorbeeld als er een aftak moet worden gemaakt, als de mast moet worden verhoogd vanwege aanleg van een weg of als de mast moet worden verzwaard omdat er zwaardere draden in moeten worden hangen.
 
eilandbedrijf  (independent system)
Elektrisch gesloten netwerk dat zonder invoeding vanuit een hoger, bovenliggend net functioneert. Min of meer zoals een eiland dat zou doen wanneer er geen kabel naartoe ligt.
Een productie-eenheid (voordat deze gesynchroniseerd is met de rest van het net) start altijd op in eilandbedrijf, maar de term wordt vaker gebruikt voor een deelnet dat zelf voldoende productie en belasting kan genereren om zonder koppeling met een hoger net toe te kunnen. In de vroege geschiedenis van elektriciteit als energievorm functioneerden stadscentrales allemaal op eilandbedrijf. Met de ontwikkeling van koppelnetten verdween dat. Eilandbedrijf is kwetsbaar voor storingen: wanneer de lokale invoeding wegvalt, kan er bij een eilandbedrijf geen vermogen vanuit het koppelnet van elders betrokken worden. In Nederland en België komen hoegenaamd gebieden meer voor met eilandbedrijf, maar bij calamiteiten kunnen ziekenhuizen en datacenters vaak wel enige tijd in hun eigen opwek voorzien en zodanig als een eiland functioneren. Ook kritieke klantaansluitingen, zoals raffinaderijen en sommige smelterijen, hebben een voorziening om bij stroomuitval over te stappen op eilandbedrijf. Dat eilandbedrijf houdt het slechts vol tot de brandstof op is, maar doorgaans is dat lang genoeg om kritieke bedrijfsprocessen gecontroleerd en veilig te kunnen stilleggen in afwachting van herstel van de spanning op het net.
 
eindmast  (termination tower)
Mastfunctie. Zie deze pagina.
 
elektriciteit  (electricity)
Verplaatsende elektronen die een elektrisch vermogen dragen en in staat zijn tot het verrichten van arbeid op een nuttig toepasbare wijze.
 
elektriciteitsnet   (electricity grid, mains grid, power grid)
Volgens Tennet: "Een netwerk van bovengrondse verbindingen, ondergrondse kabels, transformatoren en schakel- en verdeelstations en verdere hulpmiddelen waarover elektriciteit wordt getransporteerd. Het elektriciteitsnet is onder te verdelen in een hoofdtransportnet (TenneT) met spanningen van 380.000 Volt en 220.000 Volt (380/220 kV), een transportnet met spanningen van 150.000 Volt, 110.000 Volt en 50.000 Volt (150/110/50 kV) en een distributienet met spanningen van 25.000 Volt, 20.000 Volt, 10.000 Volt en 380/220 Volt (25/20/10 kV en 380/220 V)."
 
elektriciteitsoverschot  (overproduction of electricity)
In het algemeen een overschot aan productievermogen binnen een deelnet, waardoor de prijs van elektriciteit binnen dit deelnet kan zakken tot onder de kostprijs van de productie ervan.
Een klein overschot bevordert handel, maar een groot overschot zorgt ervoor dat een gebied een permanente export van elektriciteit zal moeten hebben om te voorkomen dat producenten op halve kracht moeten draaien of zelfs failliet gaan. Wanneer het productie-overschot zo groot is dat zelfs de maximale capaciteit van de afgaande verbindingen wordt overschreden, dan ontstaat congestie op het net. We zien dit geregeld bij nieuwe elektriciteitscentrales, die allemaal op een kluitje zitten en allemaal dezelfde afgaande hoogspanningslijnen willen gebruiken. De netbeheerder ziet er dan via congestiemanagement op toe dat er geen cowboypraktijken ontstaan. Een elektriciteitsoverschot is vooral een financieel- en beleidsprobleem.
 
elektriciteitsschaarste  (electricity shortage)
In het algemeen een tekort aan eigen productievermogen binnen een deelnet, waardoor het deelnet structureel afhankelijk is van import en de prijs van elektriciteit wordt opgejaagd. Een klein tekort kan handel bevorderen, maar een groot tekort maakt het deelnet kwetsbaar. In uiterste gevallen is het tekort binnen het deelnet zo groot dat zelfs maximale import niet meer toereikend is. Er moeten dan schaarstemaatregelen genomen worden, zoals vebruiksbeperking of afschakeling van gebruikers. Een elektriciteitstekort is vooral een technisch en eerder acuut probleem.
 
Elektriciteitswet  (Dutch Law on Electrical power)
WON
 
elektrisch veld  (electrical field)
Statisch of dynamisch ruimtelijk spanningsveld dat berust op elektromagnetisme en dat onder andere ook in de nabijheid van hoogspanningscomponenten te vinden is. 
 
Elia
De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet van België. Het bedrijf is een quango, deels in handen van de overheid en deels in handen van private investeerders. Men voert het beheer over het Belgische hoogspanningsnet van 70 kV en hoger. Zie ook de website van Elia.
 
Eemshaven
(Ook: Emshaven) Noord-Gronings industriegebied dat op te vatten is als het toekomstige "stopcontact van Nederland". Strategisch van groot belang in verband met grootschalig centraal vermogen en het aan land komen van een HVDC-kabel. In de toekomst wordt verwacht dat er meer HVDC-kabels komen en dat er nog meer productievermogen (fossiel en/of decentraal wind) wordt aangesloten.
 
energie  (energy)
In deze context nuttig aan te wenden elektrisch vermogen.
 
Energiekamer
(Ook: DTe) De Nederlandse toezichthouder op het elektriciteitsnet. DTe houdt bijvoorbeeld in de gaten of Tennet (een quango) werkelijk de netneutraliteit handhaaft.
 
energiewende, de  (the Energy Transition)
Oorspronkelijk uit het Duits afkomstige term waarmee de grote omwenteling van fossiele energie naar hernieuwbare energie wordt aangeduid die de komende decennia moet plaatsvinden. In deze context van belang voor het hoogspanningsnet is dat centrale opwekking in de toekomst vergezeld zal worden van decentrale opwekking. Het laag- en middenspanningsnet moeten omgebouwd worden om tweerichtingsverkeer aan te kunnen, terwijl het hoogspanningsnet hier van begin af aan al op ontworpen is. Wel zijn er meer zware hoofdtransportverbindingen in het koppelnet nodig. Zie ook de St(r)oomcursus.
 
enkelvoudige storing  (single component failure)
Falen van één component, verbinding of productie-eenheid. Meestal kunnen enkelvoudige storingen zonder gevolgen blijven door redundantie in het net en automatische omleiding van vermogen. Enkelvoudige storingen zijn doorgaans het gevolg van mechanisch falen, een harde sluiting of een schakelfout.
De tegenhanger van een enkelvoudige storing is een meervoudige storing of complexe storing
 
ENTSO-E
European Network of Transport System Operators of Electricity. Overkoepelend verbond van 32 onafhankelijke TSO's met als doel onderling afspraken te maken over optimaal gebruik van het net. ENTSO-E heeft uiteraard een website.
 
ET-donaumast
Geïntroduceerde term voor een groep donaumasten met een typisch uiterlijk (twee verdiepingen, secundair lattenwerk in de toren, vaak gekromde trekschoren in de traverseranden, boventraverse meestal langer dan de onderste) die tussen de jaren 40 en jaren 70 in grote delen van Nederland werden gebouwd en die uitsluitend voor spanningen tot 150 kV in gebruik zijn. De term is ooit door een lid op het forum van deze site in de wereld gebracht en inmiddels is deze ingesleten geraakt in het forumjargon. Voor de beeldvorming, dit en dit zijn typische ET-donaumasten.
 

ABCDEFGHIIJJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9