Wat is het doel van HoogspanningsNet?

Ons doel is tweeledig: het bieden van hoogwaardige, toegankelijke informatie voor iedereen die wil leren hoe het grootschalig elektriciteitsnet werkt, en het zijn van een platform voor iedereen die hoogspanningsnetten of eigenlijk het hele grootschalig elektriciteitsnet als werk, hobby of interesse heeft. Onze naam HoogspanningsNet (bewust met twee hoofdletters) weerspiegelt deze gedachte: een plek op het (inter)net voor geïnteresseerden in hoogspanning. Zie de about-pagina voor een beschrijving.

Is HoogspanningsNet een netbeheerder?

Nee. HoogspanningsNet is geen netbeheerder. Wij hebben geen hoogspanningslijnen in bezit en beheren ze ook niet. Voor vragen die direct met de verbindingen, stations of het beheer van het net te maken hebben moet men bij de beheerders van de landelijke hoogspanningsnetten zijn. Tennet (Nederland), Elia (België) of bij een regionale netbeheerder voor de lagere netten.

Is HoogspanningsNet echt onafhankelijk?

In principe wel. Niemand buiten onszelf heeft een vastgelegde invloed op de content van deze site. Onkosten dragen we zelf, de site is advertentievrij en hoewel we neutrale, hoogwaardige informatie nastreven hoeven we niet per sé politiek correct te zijn. Waarom zeggen we dan toch "in principe"? Omdat we natuurlijk wel enigszins afhankelijk zijn van informatie van de netbeheerders: rapporten, getallen en soms een tip. Zonder de informatie die de netbeheerders vrijgeven (dat kan van alles zijn) zouden we veel informatie missen. Onafhankelijkheid betekent dat netbeheerders, elektriciteitsproducenten of belangengroepen geen enkele directe invloed of controle hebben op wat we op de site tonen en hoe we dat verwoorden. Maar het betekent niet dat we niks met andere partijen te maken hebben.

Waarom vind ik op HoogspanningsNet geen informatie over hoogspanning en gezondheid?

Dat we het thema hoogspanning en gezondheid niet behandelen is een bewuste keuze. Over (veronderstelde) gezondheidsrisico's van met name bovengrondse hoogspanningslijnen bestaat veel verwarring en oncontroleerbare informatie. We krijgen er veel vragen over binnen en op het internet gaan allerlei indianenverhalen rond. Mensen die informatie zoeken hebben daardoor geen idee van wat feit of fabel is. Ze zien door de bomen het bos niet meer. Bij HoogspanningsNet hebben we ervoor gekozen om de bestaande verwarring niet nog verder te vergroten. Het aspect hoogspanning en gezondheid laten we opzettelijk over aan professionele, gezaghebbende en onafhankelijke instanties die informatie bieden waar je op kan vertrouwen.

De juiste instantie in Nederland is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en in België is dat het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). Beide instanties zijn semi-overheid en ze zijn volledig onafhankelijk van producenten en van netbeheerders.

▫ Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

▫ Departement Leefomgeving Vlaanderen

Kennisplatform Elektromagnetische Velden

Worden er meningen uit naam van HoogspanningsNet gegeven?

HoogspanningsNet wordt beheerd door vrijwilligers met een hobbymatige- of professionele achtergrond. Zij zijn individuen, elk met een eigen mening en visie. We hebben als site en als verband wel zogeheten positions, maar vanuit de site als geheel worden geen stellingen betrokken die op individuele situaties slaan of die niet terug te voeren zijn op wetenschappelijke consensus.

Heeft HoogspanningsNet een visie op het tracé van een nieuwe verbinding?

HoogspanningsNet is geen betrokken partij in de beraming, bouw of aanpassing van een verbinding en ook niet bij de aanleg of uitbouw van stations. Tracébesluiten en stationsstichtingen zijn een complexe aangelegenheid waarin veel verschillende belangen mee spelen. Meningen of visies op voorkeurtracés zijn, indien geuit, altijd een mening van individuele vrijwilligers op hun persoonlijke titel. Als verband kijken wij uitsluitend naar technische en netstrategische overwegingen, los van andere dimensies van deze discussiepunten.

Kan ik jullie om hulp vragen bij een geschil?

Nee. HoogspanningsNet is geen partij die bemiddelt of op enig andere wijze een rol kan spelen bij meningsverschillen tussen landeigenaren, omwonenden en netbeheerders. Wij bemoeien ons op geen enkele wijze met klachten, procedures of geschillen.

Ik ben actief bij een actiegroep. Kan HoogspanningsNet iets betekenen?

HoogspanningsNet als platform behoudt zich actief een neutrale positie voor. Het is bekend en ook duidelijk dat deze website wordt beheerd door liefhebbers van met name bovengrondse hoogspanning, maar dit is uitstekend los te zien van technische en strategische aspecten. HoogspanningsNet als platform onthoudt zich actief van inmenging in het proces binnen niet-neutrale actieverbanden. Een aanvraag voor advies kan ten hoogste worden voorgelegd binnen de groep, waarna het aan de individuele vrijwilligers is om op persoonlijke titel te besluiten of iemand iets wil betekenen. In alle gevallen zal dat dan op eigen titel van die persoon zijn.

Kan ik jullie om hulp vragen bij dingen zoals de achtergrond of leeftijd van een bepaalde lijn?

Ja. Voor dit soort vragen zijn we een van de juiste aanspreekpunten. Binnen de groep is veel kennis aanwezig over de nethistorie, gebruikte ontwerpen, huidige- en voormalige netbeheerders, leeftijden, eigenschappen van bestaande en voormalige verbindingen en stations. We helpen graag om dit soort dingen uit te zoeken. Radpleeg daarvoor het MVA-Team.

Kopen jullie foto- of beeldmateriaal?

Nee. Deze site heeft geen verdienmodel zodat we voor dit soort dingen geen budget hebben. Uit respect voor de beroepsgroep van zelfstandige fotografen (en om het gehate #bijdebakker te voorkomen) doen wij geen verzoeken aan derde partijen voor het gratis mogen gebruiken van een foto en gaan wij niet in op foto's die aan ons te koop worden aangeboden.

Ik heb een foto voor de site, gratis. Kan ik die insturen?

Het vreemde antwoord is meestal nee. De wereld van foto's op het internet is grimmig geworden en het te goeder trouw aannemen en tonen van een foto waarop iemand daarna plotseling rechten claimt kan in de duizenden euro's lopen. Dat gebeurt ook werkelijk en het risico op zo'n streek kunnen we als vrijwilligersplatform niet dragen. Het is overigens niet zo dat we helemaal nooit foto's aannemen, want als ze iets unieks tonen (bijvoorbeeld historische content) zijn ze van grote waarde. Maar de inzender moet dan wel de volledige rechten bezitten en schriftelijk toestemming verlenen aan ons voor het mogen gebruiken van de foto op onze website. Verder behouden we ons het recht voor om foto's te allen tijde te mogen weigeren.

Heeft HoogspanningsNet een mening over bovengronds of ondergronds, of wissel/gelijkstroom?

De voorkeur van bijna alle vrijwilligers gaat uit naar zichtbare, bovengrondse aanleg en/of behoud van bestaande bovengrondse verbindingen. Dat is nu eenmaal inherent aan ons bestaan. Let wel, er is verschil tussen persoonlijke voorkeur (de aanblik) en technische voorkeur: er zijn voldoende gevallen en situaties waarin een grondkabel technisch of esthetisch valt te prefereren boven een luchtlijn. We zijn liefhebbers van bovengronds, maar we zijn niet onredelijk of irrationeel. Dat geldt ook voor AC of DC. Wanneer een bestaand net goed functioneert is het kapitaalvernietiging om het te vervangen of te verkabelen voor het einde van zijn levensduur, zoals in Denemarken wordt gedaan. Vanwege dit soort redenen denken we niet dat gelijkstroom binnen afzienbare termijn buiten HVDC op grote schaal in vermaasde transportnetten zal verschijnen, maar we nemen geen stelling aan omtrent de wenselijkheid buiten de technische zin.

Wie zijn die vrijwilligers achter deze site?

De mensen achter HoogspanningsNet hebben een hobbymatige en/of professionele achtergrond in de sector. Ze zijn er van jong tot oud, van scholier tot pensionado en van boerenzoon tot ingenieur. Elk van hen heeft interesse in een kleiner of groter deel van de sector en beleeft dit op zijn eigen manier, van cartering tot fotografie en van schrijven tot modelbouw. De vraag wie de vrijwilligers zijn kan dus het beste worden beantwoord door te stellen dat het mensen zijn die precies zoals jij zijn: individuen, maar met een gezamenlijk verbindende factor.

Kan ik iemand spreken?

De site heeft wel iemand die als woordvoerder die enkele dingen kan zeggen over hoogspanning als interesse of over de site zelf, maar wanneer het gaat om meningen over maatschappelijke onderwerpen of andere dingen die spelen in de sector kan er vanuit de site als geheel geen mening worden gegeven. Het komt dan aan op de persoonlijke mening of visie van de betrokkenen. Het hangt er vanaf of er een vrijwilliger is die in wil gaan op een verzoek. We raden aan om eerst de pagina over media- en persinformatie te lezen alvorens contact op te nemen.