Geen enkele externe partij heeft recht op invloed op de content van deze site. Onkosten dragen we zelf. De site is advertentievrij. Links naar bedrijven zijn nooit gesponsord. En hoewel we neutrale, hoogwaardige informatie nastreven die de wetenschappelijke consensus weerspiegelt, hoeven we niet politiek correct te zijn. Maar we zijn natuurlijk wel enigszins afhankelijk van informatie van de netbeheerders: rapporten, getallen, soms een tip informatie en soms ook activiteiten. Zonder informatie die de netbeheerders vrijgeven zouden we natuurlijk veel dingen missen. We zijn dus onafhankelijk, maar dat wil niet zeggen dat we niets met de netbeheerders te maken hebben.
Veronderstelde gezondheidsrisico's veroorzaakt door hoogspanningslijnen zijn een onderwerp waarover veel verwarring en oncontroleerbare informatie bestaat. Er gaan nogal wat indianenverhalen rond op het internet. Wij hebben ervoor gekozen om de verwarring niet verder te vergroten en laten dit subonderwerp daarom uitsluitend over aan professionele, gezaghebbende instanties waar men van op aan kan. In Nederland is dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en in België het Departement Leefomgeving (vroeger het LNE).
Nee. Wij hebben geen hoogspanningslijnen in bezit en beheren ze ook niet. Voor vragen die direct met de verbindingen, stations of het beheer van het net te maken hebben moet men bij de beheerders van de landelijke hoogspanningsnetten zijn. TenneT (Nederland), Elia (België) of bij een regionale netbeheerder voor de lagere netten.
HoogspanningsNet wordt beheerd door vrijwilligers met een hobbymatige- of professionele achtergrond. Zij zijn individuen, elk met een eigen mening en visie. We hebben als site en als verband wel positions, maar vanuit de site als geheel worden geen stellingen betrokken die op individuele situaties slaan of die niet terug te voeren zijn op wetenschappelijke consensus.
HoogspanningsNet is geen betrokken partij in de beraming, bouw of aanpassing van een verbinding. Tracébesluiten zijn een complexe aangelegenheid waarin veel verschillende belangen mee spelen. Meningen of visies op voorkeurtracés zijn, indien geuit, altijd een mening van individuele vrijwilligers op hun persoonlijke titel.
Nee. HoogspanningsNet is geen partij die bemiddelt of op enig andere wijze een rol kan spelen bij meningsverschillen tussen landeigenaren, omwonenden en netbeheerders. Wij bemoeien ons op geen enkele wijze met klachten, procedures of geschillen.
Wij zijn geen platform waarop individuele groepen meningen kunnen uitdragen. Hooguit kan er iemand een advies geven bij het vinden van de juiste informatie, de juiste instantie en/of de weg binnen het wereldje. Wel kunnen we een link naar je actiegroep opnemen op de betreffende pagina in het submenu Links.
Ja. Voor dit soort vragen zijn we een van de juiste aanspreekpunten. Binnen de groep is veel kennis aanwezig over de nethistorie, gebruikte ontwerpen, huidige- en voormalige netbeheerders, leeftijden, eigenschappen van bestaande en voormalige verbindingen en de geschiedenis van alles dat vandaag in de heuvels en weilanden staat. We helpen graag om dit soort dingen uit te zoeken.
Nee. Deze site heeft geen verdienmodel, zodat we voor dit soort dingen geen budget hebben. Uit respect voor de beroepsgroep van zelfstandige fotografen (en om het gehate #bijdebakker te voorkomen) doen wij geen verzoeken aan derde partijen voor het gratis mogen gebruiken van een foto en ook gaan wij niet in op foto's die aan ons te koop worden aangeboden.
Het vreemde antwoord is meestal nee. De wereld van foto's op het internet is grimmig geworden en het te goeder trouw aannemen en tonen van een foto waarop iemand daarna plotseling rechten claimt kan tegenwoordig in de duizenden euro's lopen. Dat risico kunnen we dat als vrijwilligersplatform niet dragen. Het is niet zo dat we helemaal nooit foto's aannemen, want als ze iets unieks tonen (bijvoorbeeld historische content) zijn ze van grote waarde. Maar de inzender moet dan wel de volledige rechten bezitten en schriftelijk toestemming verlenen aan ons voor het mogen gebruiken van de foto op onze website. Verder behouden we ons het recht voor om foto's te allen tijde te mogen weigeren.
Wintrackmasten zijn een gevoelig onderwerp in hoogspanningsland. De meeste vrijwilligers achter HoogspanningsNet houden niet van wintracks en geven de voorkeur aan traditionele vakwerkmasten. Dat is een kwestie van smaak, gebaseerd op technische of esthetische argumenten die per persoon kunnen verschillen. Ondanks een meerderheid van wintrack-critici zijn er ook bij ons wel enkele mensen die wintracks tot op zekere hoogte kunnen waarderen.
De voorkeur van bijna alle vrijwilligers gaat eigenlijk per definitie uit naar zichtbare, bovengrondse aanleg en/of behoud van bestaande bovengrondse verbindingen. Dat is nu eenmaal inherent aan ons bestaan. Let wel, er is verschil tussen persoonlijke voorkeur (de aanblik) en technische voorkeur: er zijn voldoende gevallen en situaties aan te voeren waarin een grondkabel technisch of esthetisch valt te prefereren boven een luchtlijn. We zijn liefhebbers van bovengronds, maar we zijn niet onredelijk of irrationeel.
Niet buiten uitsluitend technische en praktische aspecten. Wanneer een bestaand net goed functioneert is het kapitaalvernietiging om het te vervangen reeds voor het einde van zijn levensduur, zowel de ene als de andere kant op. Vanwege dit soort redenen denken we niet dat gelijkstroom binnen afzienbare termijn in vermaasde transportnetten zal verschijnen, maar we nemen geen stelling aan omtrent de wenselijkheid buiten de technische zin.
De site heeft wel iemand die als woordvoerder die enkele dingen kan zeggen over hoogspanning als interesse of over de site zelf, maar wanneer het gaat om meningen over maatschappelijke onderwerpen of andere dingen die spelen in de sector kan er vanuit de site als geheel geen mening worden gegeven. Het komt dan aan op de persoonlijke mening of visie van de betrokkenen. Het hangt er vanaf of er een vrijwilliger is die in wil gaan op een verzoek. We raden aan om eerst de pagina over media- en persinformatie te lezen alvorens contact op te nemen.